Obchodní podmínky

Vymezení pojmů

1) Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp.prodávající.
2) Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
3) Spotřebitel (kupující) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Uzavření kupní smlouvy

Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží
Odeslaná objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a závazným potvrzením objednávky prodávajícím vzniká kupní smlouva mezi prodávajícím a zákazníkem (spotřebitelem).

Storno objednávky

1) Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
- Zboží se již vyprodalo, již se nedodává nebo nevyrábí a není ho tak možné dodat, prodejní cena nebo označení zboží v e-shopu obsahuje chybu či překlep a kupující neakceptuje opravenou kupní cenu či upřesnění zboží nebo jeho varianty;
- U zboží se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží a kupující změnu ceny neakceptuje;
- Prodávající má právo objednávku stornovat také v případě, že kupující vyplní chybné nebo neúplné kontaktní údaje.
2) V případě, že tato situace nastane, prodávající bude bez zbytečného odkladu kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka dle jeho instrukcí převedena zpět na jeho bankovní účet nebo zaslána na jeho adresu.
3) Kupující může objednávku stornovat kdykoliv, pokud nebyla ještě expedována (předána k přepravě). Storno objednávky může prodávající provést emailem nebo telefonicky.

Platnost cen

Ceny jsou platné v momentě objednávky. V případě, že dojde k neočekávané a výrazné změně cen ze strany dodavatele, upozorní dodavatel kupujícího na změnu ceny před expedicí zboží. V případě, že kupující nebude se změnou ceny souhlasit, má dodavatel právo objednávku stornovat.
Přestože se snažíme o maximální přesnost údajů a cen uvedených u zboží v e-shopu, může se přes veškerou pečlivost stát, že se v takto velkém množství údajů vyskytne chyba nebo překlep v názvu zboží, jako technické specifikaci, popisu, obrázku (obrázky jsou informativního charakteru), v nabízených variantách zboží, ceně zboží nebo u jiného údaje uvedeného zboží. Negarantujeme proto věcnou správnost obsahu webových stránek e-shopu, vyhrazujeme si právo chyb a překlepů, a právo aktualizace údajů u zboží v e-shopu bez předchozího upozornění.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel internetového obchodu se zavazuje, že Vaše obchodní údaje neposkytne jakékoli třetí straně. Potřebné osobní údaje budou předány pouze dopravci (jméno, adresa, popř. telefon). Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím.

Převzetí zboží

DOPORUČUJEME! Při převzetí zásilky dodané přepravcem provést vnější kontrolu zásilky. V případě vnějšího poškození zásilky, zásilku od přepravce nepřebírejte.
Sepište reklamační protokol s dopravcem a kopii zašlete e-mailem na adresu jenso@volny.cz
Pokud se rozhodnete takto poškozené zboží přijmout, vystavujete se možnosti, že při případné reklamaci prodávající prokáže na základě Vámi podepsaného přepravního dokladu, že zásilka při jejím převzetí byla zvnějšku nepoškozena.
Odpovědnost za kompletnost nepoškozené dodávky nese dodavatel.
Spolu se zbožím obdrží kupující také fakturu (daňový doklad), která platí zároveň jako doklad o záruce.

Možnost uplatnění rozporu s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Záruční doba, reklamace

Tento reklamační řád byl vypracován v souladu se zákonem č. 40/1964 SB., Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, vše v účinném znění a vztahuje se na zboží zakoupené na našem e-shopu. Prodávající je obchodní společnost Jiří Endršt - Jenso., Pejevové 3418, 143 00 Praha 4, IČ: 40583805, DIČ: CZ471018005 (dále jen „Prodávající). Kupující převzetím zboží od Prodávajícího, nebo převzetím zboží na poště či od přepravce souhlasí tímto s reklamačním řádem.

Základní podmínky reklamace

Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má kupující právo tuto vadu reklamovat. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození kupujícím či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.
Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

Záruční Doba

Záruční doba na spotřební zboží je 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím, pokud není v záručním listu uvedena záruční doba delší. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení reklamačního řízení byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Dojde-li k výměně zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží tj. dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

Uplatnění reklamace

Místem pro uplatnění reklamace je prodejce, u kterého bylo zboží zakoupeno. Kupující může uplatnit reklamaci pouze zasláním zboží k reklamaci přepravní službou na vlastní náklady na adresu:
Jiří Endršt – Jenso
Pejevové 3418
143 00, Praha 4 Modřany
Reklamaci je povinen kupující uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vady, aby mohla být reklamace správně posouzena a vyřízena.
Dále je kupující povinen specifikovat, jakým způsobem se vada projevuje, a uvést volbu práva z odpovědnosti za vady, které uplatňuje. Jakmile kupující uplatní některé z práv odpovědnosti za vady zboží, např. právo na odstranění vady či slevu, je tímto projevem vázán a nemůže volbu uplatněného práva měnit, pokud se nedohodne s Prodávajícím jinak.
Kupující je povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný, zejména že věc zakoupil u Prodávajícího a kdy ji zakoupil. Kupující je povinen doložit kopii nákupního dokladu, popřípadě záruční list. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamované zboží kompletní a doloženo potřebnými doklady. V případě zaslání vadného zboží k reklamaci je kupující povinen předat zboží kompletní a ve vhodném obalovém materiálu, jež vyhovuje přepravním požadavkům dodaného zboží – nejlépe v původním obalu. Prodávající není povinen přijmout k reklamaci zboží, nebude-li vhodně zabaleno a předáno s dodanými součástmi a příslušenstvím. Reklamované zboží bude přijato k reklamaci, jen jestliže je zboží řádně vyčištěné, vysušené a posouzení reklamace nebrání obecné zásady hygieny.

Vyřízení reklamace

Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Pokud nedojde k vyřízení reklamace v této lhůtě, má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.
O tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i provedení opravy a době jejího trvání, případně o způsobu vyřízení reklamace (včetně případného písemného odůvodnění zamítnutí reklamace), vydá Prodávající kupujícímu písemné potvrzení.
Při uplatnění reklamace zasláním přijmeme takovou zásilku pouze ve formě cenného balíku, nikoliv dobírkou.
Reklamace v záruční době se nevztahuje na vady zboží způsobené:
a) neodborným používáním v rozporu s návodem k použití
b) mechanickým poškozením a opotřebením
c) živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem)
d) zboží bylo reklamováno po záruční době
e) zboží bylo neodborně instalováno, upravováno či opravováno
O stavu a průběhu reklamace se může kupující informovat u svého přiděleného pracovníka reklamačního oddělení. Kontaktní údaje tohoto pracovníka obdrží kupující při přijetí potvrzení reklamačního řízení.
V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace.

Odstranitelné vady

Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravnou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží a oprava může být provedena řádně ve stanovené lhůtě. Lhůta pro odstranění vady nesmí přesáhnout 30 kalendářní dnů, popř. dobu delší, na které se Prodávající s kupujícím dohodli. Posouzení charakteru vady přísluší Prodávajícímu.
Prodávající je povinen uvést bezplatně a bez zbytečného odkladu věc do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího. Kupující má tedy zejména právo, aby reklamovaná vada byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součástí věci, výměnu součástí. Pokud není oprava vady ani výměna zboží možná, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží, nebo od smlouvy odstoupit.

Neodstranitelné vady

Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není možné ve výše uvedené lhůtě 30 dnů (popř. ve lhůtě delší, na které se Prodávající s kupujícím dohodli).
Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako zboží bez vady, má kupující právo požadovat výměnu zboží za nové bezvadné nebo odstoupit od kupní smlouvy.
I v případě vady odstranitelné má kupující právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy, pokud nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři odstranitelné vady.
V případě, že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání zboží jako zboží bez vady (např. vady estetické) a kupující nepovažuje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady, stupni a způsobu opotřebení výrobku, délce jeho užívání a k možnostem dalšího použití.

Výměna / vrácení zboží

Našim hlavním cílem je Vaše spokojenost se zbožím, které jste si prostřednictvím našeho e-shopu zakoupili.
Nabízíme vám možnost vrácení nebo výměny zboží a to ve 14 denní lhůtě po doručení balíčku a to i bez uvedení důvodu.
Vrácení zboží

Jak postupovat:

1. Vrátit lze pouze neporušené, nepoužité, nepoškozené zboží v jeho originálním obalu, který není poškozen
2. Zboží na vrácení zabalte tak, aby nedošlo k jeho poškození v průběhu přepravy a poškození originálního obalu
3. Zboží na vrácení, vyplněný formulář a kopii faktury nám zašlete na adresu:
Jiří Endršt – Jenso
Pejevové 3418
143 00, Praha 4 Modřany
4. V případě splnění podmínek v bodu 1 až 4 vyplatí (vrátí) dodavatel kupujícímu částku (prodejní cenu zboží), kterou objednatel za zboží zaplatil.
5. Poštovné a balné za odeslání zboží kupujícímu a poštovné a balné za odeslání zboží k vrácení jde k tíži kupujícího. K tíži kupujícího jdou také náklady za bezhotovostní převod částky na bankovní účet kupujícího nebo náklady za poukázání částky na adresu kupujícího

Výměna zboží

1. Vrátit lze pouze neporušené, nepoužité, nepoškozené zboží v jeho originálním obalu, který není poškozen
2. Zboží na vrácení zabalte tak, aby nedošlo k jeho poškození v průběhu přepravy a poškození originálního obalu
3. Zboží na vrácení, vyplněný formulář a kopii faktury nám zašlete na adresu:
Jiří Endršt – Jenso
Pejevové 3418
143 00, Praha 4 Modřany
4. V případě splnění bodu 1 až 4 bude výměna zboží provedena během několika pracovních dnů poté, co balík s vráceným zbožím dorazí.
5. Poštovné a balné za odeslání zboží kupujícímu a poštovné a balné za odeslání zboží k vrácení jde k tíži kupujícího. K tíži kupujícího jdou také náklady za bezhotovostní převod částky na bankovní účet kupujícího nebo náklady za poukázání částky na adresu kupujícího
Zboží nezasílejte na dobírku. Žádné dobírkové balíky nejsou přijímány.

Doručení zboží a platba

Volbu přepravy a platební podmínky si může kupující zvolit při realizaci nákupu na e-shopu. Výše přepravních nákladů je aktualizována dle platných ceníků přepravců.